ข้อมูลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแยกโรค | โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เตียง Cohort Ward ทั้งหมด 18 เตียง
Admit 0 / ว่าง 18 เตียง
0.00%
ตึกผู้ป่วย AIIR 18 เตียง
Admit 0 / ว่าง 18 เตียง
0.00%

ข้อมูลการ Admit , Discharge รายวันโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2566 ณ ภูเขียว ร่วมใจ วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566

จำนวนที่กำลัง Admit แยกอำเภอ

อำเภอ จังหวัด จำนวน

จำนวนวัน Admit

วัน Admit วัน จำนวน

กำลัง Admit แยกหน่วยบริการ

หน่วยบริการ ตำบล จำนวน