ข้อมูลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแยกโรค | ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 01 มิ.ย. 2564 - 10 ส.ค. 2565

Admit ทั้งหมด

8529 ราย

Discharge แล้ว

8469 ราย

กำลัง Admit

41 ราย

Admit วันนี้ 0 ราย Discharge วันนี้ 0 ราย

ข้อมูลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแยกโรค | ผู้ป่วยของ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 01 มิ.ย. 2564 - 10 ส.ค. 2565

Admit ทั้งหมด

6544 ราย

Discharge แล้ว

6594 ราย

กำลัง Admit

36 ราย

Admit วันนี้ 0 ราย Discharge วันนี้ 0 ราย
ผู้ป่วย ทั้งหมด 6544 ราย
Admit 36 ราย
D/C 6509 ราย
ผักปัง ม. 1 ต. ผักปัง ทั้งหมด 205 ราย
Admit 0 ราย
D/C 205 ราย
ผักปัง ม. 2 ต. ผักปัง ทั้งหมด 167 ราย
Admit 1 ราย
D/C 166 ราย
โนนงาม ม. 3 ต. ผักปัง ทั้งหมด 49 ราย
Admit 0 ราย
D/C 49 ราย
โนนทรายคำ ม. 4 ต. ผักปัง ทั้งหมด 78 ราย
Admit 0 ราย
D/C 78 ราย
แข้ ม. 5 ต. ผักปัง ทั้งหมด 43 ราย
Admit 1 ราย
D/C 42 ราย
หนองหว้า ม. 6 ต. ผักปัง ทั้งหมด 60 ราย
Admit 0 ราย
D/C 60 ราย
โนนดินแดง ม. 7 ต. ผักปัง ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
หนองเชียงซา ม. 8 ต. ผักปัง ทั้งหมด 16 ราย
Admit 0 ราย
D/C 16 ราย
พรมใต้ ม. 9 ต. ผักปัง ทั้งหมด 57 ราย
Admit 1 ราย
D/C 56 ราย
หนองสองห้อง ม. 10 ต. ผักปัง ทั้งหมด 37 ราย
Admit 0 ราย
D/C 37 ราย
โนนสลวย ม. 11 ต. ผักปัง ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
โนนกลาง ม. 12 ต. ผักปัง ทั้งหมด 30 ราย
Admit 0 ราย
D/C 30 ราย
โนนเจริญ ม. 13 ต. ผักปัง ทั้งหมด 8 ราย
Admit 0 ราย
D/C 8 ราย
แข้ ม. 14 ต. ผักปัง ทั้งหมด 61 ราย
Admit 0 ราย
D/C 61 ราย
หนองบัวทอง ม. 15 ต. ผักปัง ทั้งหมด 82 ราย
Admit 0 ราย
D/C 82 ราย
หนองเซียงซา ม. 16 ต. ผักปัง ทั้งหมด 47 ราย
Admit 0 ราย
D/C 47 ราย
โนนงาม ม. 17 ต. ผักปัง ทั้งหมด 80 ราย
Admit 0 ราย
D/C 80 ราย
บัวพักเกวียน ม. 1 ต. กวางโจน ทั้งหมด 37 ราย
Admit 0 ราย
D/C 37 ราย
โนนทอง ม. 2 ต. กวางโจน ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
หนองคร้อ ม. 3 ต. กวางโจน ทั้งหมด 25 ราย
Admit 0 ราย
D/C 25 ราย
กวางโจน ม. 4 ต. กวางโจน ทั้งหมด 27 ราย
Admit 1 ราย
D/C 26 ราย
ดอนจำปา ม. 5 ต. กวางโจน ทั้งหมด 35 ราย
Admit 0 ราย
D/C 35 ราย
หนองกุง ม. 6 ต. กวางโจน ทั้งหมด 78 ราย
Admit 0 ราย
D/C 78 ราย
หนองปอแดง ม. 7 ต. กวางโจน ทั้งหมด 33 ราย
Admit 0 ราย
D/C 33 ราย
โนนตุ่น ม. 8 ต. กวางโจน ทั้งหมด 13 ราย
Admit 0 ราย
D/C 13 ราย
สวนอ้อย ม. 9 ต. กวางโจน ทั้งหมด 45 ราย
Admit 0 ราย
D/C 45 ราย
นาล้อม ม. 10 ต. กวางโจน ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
ทองสำราญ ม. 11 ต. กวางโจน ทั้งหมด 40 ราย
Admit 1 ราย
D/C 39 ราย
บัวพักเกวียน ม. 12 ต. กวางโจน ทั้งหมด 34 ราย
Admit 0 ราย
D/C 34 ราย
หนองกุง ม. 13 ต. กวางโจน ทั้งหมด 37 ราย
Admit 0 ราย
D/C 37 ราย
หนองกุง ม. 14 ต. กวางโจน ทั้งหมด 56 ราย
Admit 0 ราย
D/C 56 ราย
หนองสะเดา ม. 15 ต. กวางโจน ทั้งหมด 23 ราย
Admit 0 ราย
D/C 23 ราย
ใหม่เทพประทาน ม. 16 ต. กวางโจน ทั้งหมด 7 ราย
Admit 0 ราย
D/C 7 ราย
โนนจำปาทอง ม. 17 ต. กวางโจน ทั้งหมด 41 ราย
Admit 0 ราย
D/C 41 ราย
กวางโจน2 ม. 18 ต. กวางโจน ทั้งหมด 17 ราย
Admit 0 ราย
D/C 17 ราย
บัวพรม ม. 1 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 44 ราย
Admit 0 ราย
D/C 44 ราย
โนนข่า ม. 2 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 34 ราย
Admit 0 ราย
D/C 34 ราย
หนองบอน ม. 3 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 33 ราย
Admit 0 ราย
D/C 33 ราย
หนองคอนไทย ม. 4 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 59 ราย
Admit 0 ราย
D/C 59 ราย
หนองเบน ม. 5 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
สีปลาด ม. 6 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 72 ราย
Admit 0 ราย
D/C 72 ราย
หัวหนอง ม. 7 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 80 ราย
Admit 0 ราย
D/C 80 ราย
มูลกระบือ ม. 8 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 52 ราย
Admit 0 ราย
D/C 52 ราย
กุดหัวช้าง ม. 9 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 80 ราย
Admit 1 ราย
D/C 79 ราย
โปร่งงาม ม. 10 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 11 ราย
Admit 0 ราย
D/C 11 ราย
หนองบัวพรม ม. 11 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 90 ราย
Admit 0 ราย
D/C 90 ราย
กุดหัวช้าง ม. 12 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 32 ราย
Admit 0 ราย
D/C 32 ราย
หนองคอนไทย ม. 13 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 20 ราย
Admit 0 ราย
D/C 20 ราย
มูลกระบือ ม. 14 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 25 ราย
Admit 2 ราย
D/C 23 ราย
สีปลาด ม. 15 ต. หนองคอนไทย ทั้งหมด 32 ราย
Admit 0 ราย
D/C 32 ราย
แก้ง ม. 1 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 26 ราย
Admit 0 ราย
D/C 26 ราย
หนองดินดำ ม. 2 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 41 ราย
Admit 0 ราย
D/C 41 ราย
ดอนเตาเหล็ก ม. 3 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
หนองแซง ม. 4 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
โนนหินแร่ ม. 5 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
ลาด ม. 6 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 26 ราย
Admit 0 ราย
D/C 26 ราย
นาหนองทุ่ง ม. 7 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 42 ราย
Admit 0 ราย
D/C 42 ราย
โปร่งดินดำ ม. 8 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 21 ราย
Admit 0 ราย
D/C 21 ราย
โคกสะอาด ม. 9 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
พรมเหนือ ม. 10 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 15 ราย
Admit 0 ราย
D/C 15 ราย
นาหัวแรด ม. 11 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 20 ราย
Admit 0 ราย
D/C 20 ราย
หนองแซงน้อย ม. 12 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
ลาด ม. 13 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 18 ราย
Admit 0 ราย
D/C 18 ราย
หนองดินดำ ม. 14 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 33 ราย
Admit 0 ราย
D/C 33 ราย
ธาตุสามหมื่น ม. 15 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 62 ราย
Admit 0 ราย
D/C 62 ราย
ศิลาทอง ม. 16 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
ลาด ม. 17 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 5 ราย
Admit 0 ราย
D/C 5 ราย
หนองดินดำ ม. 18 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 20 ราย
Admit 0 ราย
D/C 20 ราย
โคกสะอาด ม. 19 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 28 ราย
Admit 0 ราย
D/C 28 ราย
โนนหินแร่ ม. 20 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 18 ราย
Admit 0 ราย
D/C 18 ราย
หนองดินดำ ม. 21 ต. บ้านแก้ง ทั้งหมด 45 ราย
Admit 2 ราย
D/C 44 ราย
ม่วง ม. 1 ต. กุดยม ทั้งหมด 42 ราย
Admit 2 ราย
D/C 40 ราย
เรือ ม. 2 ต. กุดยม ทั้งหมด 53 ราย
Admit 0 ราย
D/C 53 ราย
กุดยม ม. 3 ต. กุดยม ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
โนนฟักทอง ม. 4 ต. กุดยม ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
โนนสาทร ม. 5 ต. กุดยม ทั้งหมด 30 ราย
Admit 0 ราย
D/C 30 ราย
โนนข่า ม. 6 ต. กุดยม ทั้งหมด 7 ราย
Admit 0 ราย
D/C 7 ราย
โนนสังข์ ม. 7 ต. กุดยม ทั้งหมด 12 ราย
Admit 0 ราย
D/C 12 ราย
กุดศรีภูมิ ม. 8 ต. กุดยม ทั้งหมด 45 ราย
Admit 0 ราย
D/C 45 ราย
เรือ ม. 9 ต. กุดยม ทั้งหมด 37 ราย
Admit 0 ราย
D/C 37 ราย
เพชร ม. 1 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 140 ราย
Admit 0 ราย
D/C 140 ราย
เมืองคง ม. 2 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 68 ราย
Admit 0 ราย
D/C 68 ราย
กุดขอนแก่น ม. 3 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 51 ราย
Admit 0 ราย
D/C 51 ราย
หนองขาม ม. 4 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 36 ราย
Admit 1 ราย
D/C 35 ราย
โปร่งโพธิ์ ม. 5 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 42 ราย
Admit 0 ราย
D/C 42 ราย
หนองงูเหลือม ม. 6 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 58 ราย
Admit 0 ราย
D/C 58 ราย
เพชรเหนือ ม. 7 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 47 ราย
Admit 1 ราย
D/C 46 ราย
เพชรใต้ ม. 8 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 79 ราย
Admit 0 ราย
D/C 79 ราย
กุดตูม ม. 9 ต. บ้านเพชร ทั้งหมด 32 ราย
Admit 0 ราย
D/C 32 ราย
โคกสะอาด ม. 1 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 55 ราย
Admit 0 ราย
D/C 55 ราย
หนองลุมพุก ม. 2 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 27 ราย
Admit 0 ราย
D/C 27 ราย
กุดแดง ม. 3 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 92 ราย
Admit 0 ราย
D/C 92 ราย
หนองไรไก่ ม. 4 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 68 ราย
Admit 2 ราย
D/C 66 ราย
หนองปลา ม. 5 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 28 ราย
Admit 0 ราย
D/C 28 ราย
กุดจอก ม. 6 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 63 ราย
Admit 1 ราย
D/C 62 ราย
กุดโคลน ม. 7 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 75 ราย
Admit 0 ราย
D/C 75 ราย
กุดจอกน้อย ม. 8 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 3 ราย
Admit 0 ราย
D/C 3 ราย
โนนสาวเอ้ ม. 9 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 69 ราย
Admit 0 ราย
D/C 69 ราย
แวงวัวซน ม. 10 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 14 ราย
Admit 0 ราย
D/C 14 ราย
หัวคูสระ ม. 11 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 37 ราย
Admit 0 ราย
D/C 37 ราย
หนองไรไก่ ม. 12 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 35 ราย
Admit 0 ราย
D/C 35 ราย
โนนเจดีย์งาม ม. 13 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 6 ราย
Admit 0 ราย
D/C 6 ราย
เทวาสสถิตย์ ม. 14 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 22 ราย
Admit 0 ราย
D/C 22 ราย
โคกเจริญชัย ม. 15 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 15 ราย
Admit 0 ราย
D/C 15 ราย
โคกสะอาด ม. 16 ต. โคกสะอาด ทั้งหมด 55 ราย
Admit 0 ราย
D/C 55 ราย
แดง ม. 1 ต. หนองตูม ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
สว่าง ม. 2 ต. หนองตูม ทั้งหมด 27 ราย
Admit 0 ราย
D/C 27 ราย
หนองหญ้าข้าวนก ม. 3 ต. หนองตูม ทั้งหมด 56 ราย
Admit 0 ราย
D/C 56 ราย
หนองหญ้ารังกา ม. 4 ต. หนองตูม ทั้งหมด 16 ราย
Admit 0 ราย
D/C 16 ราย
โนนทัน ม. 5 ต. หนองตูม ทั้งหมด 44 ราย
Admit 2 ราย
D/C 42 ราย
โนนเสลา ม. 6 ต. หนองตูม ทั้งหมด 88 ราย
Admit 1 ราย
D/C 87 ราย
หนองเมย ม. 7 ต. หนองตูม ทั้งหมด 36 ราย
Admit 0 ราย
D/C 36 ราย
ประชาสามัคคี ม. 8 ต. หนองตูม ทั้งหมด 18 ราย
Admit 0 ราย
D/C 18 ราย
จำปาทอง ม. 9 ต. หนองตูม ทั้งหมด 19 ราย
Admit 0 ราย
D/C 19 ราย
โนนทัน ม. 10 ต. หนองตูม ทั้งหมด 44 ราย
Admit 0 ราย
D/C 44 ราย
โนนเสลา ม. 11 ต. หนองตูม ทั้งหมด 38 ราย
Admit 2 ราย
D/C 36 ราย
โนนทัน ม. 12 ต. หนองตูม ทั้งหมด 44 ราย
Admit 0 ราย
D/C 44 ราย
แดง ม. 13 ต. หนองตูม ทั้งหมด 38 ราย
Admit 0 ราย
D/C 38 ราย
โอโล ม. 1 ต. โอโล ทั้งหมด 84 ราย
Admit 0 ราย
D/C 84 ราย
โนนตุ่น ม. 2 ต. โอโล ทั้งหมด 25 ราย
Admit 0 ราย
D/C 25 ราย
ค้าว ม. 3 ต. โอโล ทั้งหมด 55 ราย
Admit 0 ราย
D/C 55 ราย
นกเขาทอง ม. 4 ต. โอโล ทั้งหมด 14 ราย
Admit 0 ราย
D/C 14 ราย
โนนดินจี่ ม. 5 ต. โอโล ทั้งหมด 93 ราย
Admit 3 ราย
D/C 90 ราย
หนองตาไก้ ม. 6 ต. โอโล ทั้งหมด 34 ราย
Admit 0 ราย
D/C 34 ราย
ห้วยพลวง ม. 7 ต. โอโล ทั้งหมด 59 ราย
Admit 0 ราย
D/C 59 ราย
หนองแวงเหนือ ม. 8 ต. โอโล ทั้งหมด 94 ราย
Admit 8 ราย
D/C 86 ราย
หนองแวงใต้ ม. 9 ต. โอโล ทั้งหมด 53 ราย
Admit 0 ราย
D/C 53 ราย
โอโล ม. 10 ต. โอโล ทั้งหมด 75 ราย
Admit 0 ราย
D/C 75 ราย
โอโล ม. 11 ต. โอโล ทั้งหมด 66 ราย
Admit 1 ราย
D/C 65 ราย
โนนดินจี่ ม. 12 ต. โอโล ทั้งหมด 85 ราย
Admit 2 ราย
D/C 83 ราย
ค้าว ม. 13 ต. โอโล ทั้งหมด 23 ราย
Admit 0 ราย
D/C 23 ราย
ธาตุ ม. 1 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 33 ราย
Admit 0 ราย
D/C 33 ราย
หนองคัน ม. 2 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
หนองกุงใหม่ ม. 3 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 44 ราย
Admit 0 ราย
D/C 44 ราย
ฝายพญานาค ม. 4 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 36 ราย
Admit 0 ราย
D/C 36 ราย
ห้วยหอย ม. 5 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 22 ราย
Admit 0 ราย
D/C 22 ราย
ตาดรินทอง ม. 6 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 3 ราย
Admit 0 ราย
D/C 3 ราย
หนองกุงศรี ม. 7 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 29 ราย
Admit 0 ราย
D/C 29 ราย
หนองบัวคำ ม. 8 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 33 ราย
Admit 0 ราย
D/C 33 ราย
ธาตุกลาง ม. 9 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 27 ราย
Admit 0 ราย
D/C 27 ราย
ธาตุทอง ม. 10 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 51 ราย
Admit 0 ราย
D/C 51 ราย
ห้วยหอย ม. 11 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 37 ราย
Admit 0 ราย
D/C 37 ราย
ตาดภูทอง ม. 12 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 1 ราย
Admit 0 ราย
D/C 1 ราย
ฝายพยานาคเหนือ ม. 13 ต. ธาตุทอง ทั้งหมด 27 ราย
Admit 0 ราย
D/C 27 ราย
ดอนไก่เถื่อน ม. 1 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 24 ราย
Admit 0 ราย
D/C 24 ราย
ฉนวนกลาง ม. 2 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 35 ราย
Admit 0 ราย
D/C 35 ราย
หนองข่า ม. 3 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 42 ราย
Admit 0 ราย
D/C 42 ราย
ห้างสูง ม. 4 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 23 ราย
Admit 0 ราย
D/C 23 ราย
ดงเมย ม. 5 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 32 ราย
Admit 0 ราย
D/C 32 ราย
โนนโกศล ม. 6 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 11 ราย
Admit 0 ราย
D/C 11 ราย
กุดหมากเห็บ ม. 7 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 40 ราย
Admit 0 ราย
D/C 40 ราย
อ่างทอง ม. 8 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 8 ราย
Admit 0 ราย
D/C 8 ราย
ฉนวนใต้ ม. 9 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 19 ราย
Admit 0 ราย
D/C 19 ราย
ฉนวนเหนือ ม. 10 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 42 ราย
Admit 0 ราย
D/C 42 ราย
ดอน ม. 11 ต. บ้านดอน ทั้งหมด 20 ราย
Admit 0 ราย
D/C 20 ราย