ข้อมูล Community Isolation | อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล CI แยกหน่วยบริการ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยที่กำลัง admit | ภูเขียว ร่วมใจ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

# รหัส หน่วยบริการ เตียง ชาย หญิง รวม ว่าง
1 04037 รพ.สต.กวางโจน 20 0 0 0 20
2 04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 90 0 0 0 90
3 04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 10 0 0 0 10
4 04040 รพ.สต.มูลกระบือ 10 0 0 0 10
5 04041 รพ.สต.หนองแซง 0 0 0 0 0
6 04042 รพ.สต.บ้านลาด 220 0 0 0 220
7 04043 รพ.สต.กุดยม 50 0 0 0 50
8 04044 รพ.สต.บ้านเพชร 22 0 0 0 22
9 04045 รพ.สต.ภูดิน 24 0 0 0 24
10 04046 รพ.สต.กุดจอก 12 0 0 0 12
11 04047 รพ.สต.แดงสว่าง 45 0 0 0 45
12 04048 รพ.สต.โนนเสลา 45 0 0 0 45
13 04049 รพ.สต.โอโล 40 0 0 0 40
14 04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 20 0 0 0 20
15 04051 รพ.สต.บ้านดอน 10 0 0 0 10
16 10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 65 212 2 218 -153
รวม 683 212 2 218 465
จำนวน CI ทั้งหมด 66 แห่ง 683 เตียง
Admit 218 / ว่าง 465 [31.92%]
ชาย = 212 หญิง = 2
CI เทศบาลตำบลภูเขียว 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI ภูดิน ร่วมใจ 24 เตียง
Admit 0 / ว่าง 24 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านกวางโจน ม.18) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านกวางโจน ม.4) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านดอนจำปา ม.5 ,17) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านโนนตุ่น ม.8) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านโนนทอง ม.2) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านสวนอ้อย ม.9) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านหนองคร้อ ม.3 ,15) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (บ้านใหม่เทพประทาน ม.16) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดจอก 12 เตียง
Admit 0 / ว่าง 12 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดจอก (กำนัน ต.โคกสะอาด) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม 50 เตียง
Admit 0 / ว่าง 50 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (กุดศรีภูมิ ม.8) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (โนนข่า ม.6) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (โนนฟักทอง ม.4) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (โนนสังข์ ม.7) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (โนนสาทร ม.5) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (บ้านกุดยม ม.3) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (บ้านม่วง ม.1) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (บ้านเรือ ม.2) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กุดยม (บ้านเรือ ม.9) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.แดงสว่าง (วัดกลางตาล ม.9) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.แดงสว่าง (วัดชัยทิพย์) 5 เตียง
Admit 0 / ว่าง 5 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.แดงสว่าง (หนองเมย) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.แดงสว่าง (หนองหญ้าข้าวนก) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.แดงสว่าง (อบต.หนองตูม) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.โนนเสลา (ศูนย์เรียนรู้รวมใจไทบ้าน) 25 เตียง
Admit 0 / ว่าง 25 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.โนนเสลา (อบต.หนองตูม) 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (บ้านสวนผู้ใหญ่บ้าน ม.12) 5 เตียง
Admit 0 / ว่าง 5 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (โรงเรียนบ้านนาล้อม ม.10) 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (ศาลา SML ม.13 ) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (ศาลา SML ม.14) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (ศาลาอเนกประสงค์ ม.11) 5 เตียง
Admit 0 / ว่าง 5 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (ศาลาอเนกประสงค์ ม.6) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (ศูนย์เรียนรู้บ้านบัวพักเกวียน ม.1) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บัวพักเกวียน (อบต.กวางโจน) 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านดอน (บ้านดอนร่วมใจ) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านธาตุ (วัดศิลาดาด) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านธาตุ (ศูนย์พึ่งพิงจิตใจ) 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านเพชร (บ้านเพชรเหนือ) 12 เตียง
Admit 0 / ว่าง 12 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านเพชร (บ้านเมืองคง) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านเพชร (อบต.บ้านเพชร) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (เทศบาลบ้านแก้ง) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านแก้ง ม.1,15,16) 30 เตียง
Admit 0 / ว่าง 30 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านโคกสะอาด ม.9,19) 50 เตียง
Admit 0 / ว่าง 50 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านดอนเตาเหล็ก ม.3) 30 เตียง
Admit 0 / ว่าง 30 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านนาหนองทุ่ม ม.7) 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านนาหัวแรด ม.11) 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านโนนหินแร่ ม.5,20) 30 เตียง
Admit 0 / ว่าง 30 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (บ้านลาด ม.6,13,17) 30 เตียง
Admit 0 / ว่าง 30 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด (วัดพระธาตุหนองสามหมื่น) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.บ้านลาด 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.มูลกระบือ 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.มูลกระบือ (ศพด.กุดหัวช้าง ม.9) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.หนองแซง (เทศบาลบ้านแก้ง) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.หนองแซง (วัดพระธาตุหนองสามหมื่น) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.หนองบัวพรม 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.โอโล (ลานอ้อยกำนัน) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.โอโล (หมู่ 10) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.โอโล (อบต.โอโล) 40 เตียง
Admit 0 / ว่าง 40 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI เรือนจำภูเขียว 0 เตียง
Admit 216 / ว่าง -216 [0.00%]
ชาย = 210 หญิง = 2
CI วัดป่าห้วยกุ่ม 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI อบต.ผักปัง (โนนสลวย) 25 เตียง
Admit 2 / ว่าง 23 [8.00%]
ชาย = 2 หญิง = 0
CI อบต.ผักปัง (หนองสองห้อง) 20 เตียง
Admit 0 / ว่าง 20 [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0

ข้อมูลสถิติ ณ ภูเขียว ร่วมใจ วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

Admit ที่ CI ทั้งหมด

3316 ราย | ชาย 1772 หญิง 1536

Discharge จาก CI ทั้งหมด

2724 ราย | ชาย 1441 หญิง 1279

กำลัง Admit ที่ CI

217 ราย | ชาย 211 หญิง 2

ส่ง Admit ที่ CI วันนี้ 0 ราย | ชาย 0 หญิง 0 Discharge จาก CI วันนี้ 0 ราย | ชาย 0 หญิง 0