ข้อมูล OP Self Isolation | อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล SI แยกหน่วยบริการ จำนวนผู้ป่วยที่กำลัง admit | ภูเขียว ร่วมใจ วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565

# รหัส หน่วยบริการ Self Isolation ชาย หญิง รวม
1 04037 รพ.สต.กวางโจน SI รพ.สต.กวางโจน 0 0 0
2 04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน SI รพ.สต.บัวพักเกวียน 0 0 0
3 04039 รพ.สต.หนองบัวพรม SI รพ.สต.หนองบัวพรม 0 0 0
4 04040 รพ.สต.มูลกระบือ SI รพ.สต.มูลกระบือ 0 0 0
5 04041 รพ.สต.หนองแซง SI รพ.สต.หนองแซง 0 0 0
6 04042 รพ.สต.บ้านลาด SI รพ.สต.บ้านลาด 0 0 0
7 04043 รพ.สต.กุดยม SI รพ.สต.กุดยม 0 0 0
8 04044 รพ.สต.บ้านเพชร SI รพ.สต.บ้านเพชร 0 0 0
9 04045 รพ.สต.ภูดิน SI รพ.สต.ภูดิน 0 0 0
10 04046 รพ.สต.กุดจอก SI รพ.สต.กุดจอก 0 0 0
11 04047 รพ.สต.แดงสว่าง SI รพ.สต.แดงสว่าง 1 0 1
12 04048 รพ.สต.โนนเสลา SI รพ.สต.โนนเสลา 0 0 0
13 04049 รพ.สต.โอโล SI รพ.สต.โอโล 0 0 0
14 04050 รพ.สต.บ้านธาตุ SI รพ.สต.บ้านธาตุ 0 0 0
15 04051 รพ.สต.บ้านดอน SI รพ.สต.บ้านดอน 0 0 0
16 10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ SI ตำบลผักปัง 0 0 0
17 10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ OP SI รพ.ภูเขียว 0 0 0
รวม 1 0 1

ข้อมูลสถิติ ณ ภูเขียว ร่วมใจ วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้ป่วยลงทะเบียน OP-SI จาก รพ.สต. เพื่อรับยาที่โรงพยาบาลแยกรายวันจำนวนผู้ป่วยลงทะเบียน OP-SI ที่โรงพยาบาลแยกรายวัน