การบันทึกข้อมูลบริการคุมกำเนิด สำหรับผู้ป่วยใน

การบันทึกข้อมูลบริการคุมกำเนิด สำหรับผู้ป่วยใน

เนื่องจากตัวชี้วัดการคุมกำเนิด มีการนำแฟ้ม FP จากข้อมูล 53 แฟ้ม ไปประมวลผล ดังนั้นผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยในจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลบริการคุมกำเนิดด้วย แต่เนื่องจากหน้าจอบันทึกบริการคุมกำเนิดไม่สามารถบันทึกผ่านหน้าจอระบบงานผู้ป่วยในได้ จึงต้องมีการบันทึกหน้าจอผู้ป่วยนอก ตามขั้นตอน ดังนี้

คลิกที่ปุ่ม บันทึกผลวินิจฉัย (Ctrl+F3)
19-06-2559 14-26-34

ใส่วันที่ผู้ป่วย Admit ในช่อง ลงข้อมูลวันที่ และใส่ HN  จากนั้นแถบสีฟ้าจะไปเลือกที่ผู้ป่วยตาม HN ที่ใส่เข้าไป จากนั้นให้คลิกปุ่ม ซักประวัติ

19-06-2559 14-30-20

คลิกที่ปุ่มงานส่งเสริม

19-06-2559 14-36-24

คลิกที่ปุ่มทะเบียนวางแผนครอบครัว

19-06-2559 14-39-17

กรณีผู้รับบริการไม่เคยมีชื่อในทะเบียนวางแผนครอบครัว ระบบจะให้ทำการลงทะเบียน ให้คลิกปุ่ม OK

19-06-2559 14-43-16

คลิกปุ่ม Yes

19-06-2559 14-44-15

ใส่ข้อมูลในชอง กรอบแดงให้ครบ แล้วคลิกปุ่มบันทึกการรับบริการ

19-06-2559 14-46-44

ให้เลือกวันที่ Admit (วันที่มารับบริการผู้ป่วยนอก) บริการที่มาใช้เลือก วางแผนครอบครัว แล้วคลิกปุ่ม ตกลง

19-06-2559 14-50-20

จากนั้นจะมีหน้าจอแสดง visit ที่เคยเก่าขึ้นมาให้เลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม แก้ไข visit เก่า

19-06-2559 15-14-23

ลงข้อมูลผู้ให้บริการ บริการที่ให้ และแถบวินิจฉัย/ตรวจรักษา ให้ใส่รหัส ICD10 = Z304 แล้วคลิกปุ่มบันทึก

19-06-2559 15-16-48

จะได้หน้าจอดังรูป จากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึก

19-06-2559 15-20-34

คลิกปุ่ม ปิด

19-06-2559 15-22-00

แล้วคลิกกากะบาทสีแดงมุมขวาบน

19-06-2559 15-22-58

 

 

 

 

 

 

0