การสมัคร Thai Care Cloud เพื่อใช้งาน THAI COC

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน เดิม COCR9 พัฒนาเป็น THAI COC โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการทั้งโรงพยาบาลและ รพ.สต. ภายในอำเภอภูเขียว สามารถเข้าใช้งาน THAI COC ได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้สนใจ

คลิก Download คู่มือ

0