ข้อมูลหมู่บ้าน


Widget not in any sidebars
ข้อมูลหมู่บ้าน และหลังคาเรือ แยกตามหน่วยบริการ
1.     จำนวนหมู่บ้าน และหลังคาเรือน แยกตามสถานบริการสาธารณสุข อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558)
ที่รพ.สต./หน่วยงานจำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบหลังคาเรือน
1โรงพยาบาลภูเขียว
2รพ.สต.บ้านเพชร
3รพ.สต.มูลกระบือ
4รพ.สต.กุดยม
5รพ.สต.หนองแซง
6รพ.สต.บ้านลาด
7รพ.สต.กุดจอก
8รพ.สต.โนนเสลา
9รพ.สต.โอโล
10รพ.สต.หนองบัวพรม
11รพ.สต.บ้านธาตุ
12รพ.สต.บ้านดอน
13รพ.สต.บัวพักเกวียน
14รพ.สต.กวางโจน
15รพ.สต.ภูดิน
16รพ.สต.แดงสว่าง
รวม00
0