ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2560 ณ e-surveillance วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 942
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 920
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 415
03 อาหารเป็นพิษ 149
15 ไข้หวัดใหญ่ 135
71 HFM disease 51
17 สุกใส 46
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 27
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 22
81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ระบุ) 19

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 459
361004 บ้านแก้ง 330
361008 หนองตูม 242
361003 หนองคอนไทย 234
361010 ธาตุทอง 222
361002 กวางโจน 218
361009 โอโล 185
361007 โคกสะอาด 151
361005 กุดยม 137
361006 บ้านเพชร 104
361011 บ้านดอน 86

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 783
5 - 9 316
10 - 14 189
15 - 24 188
25 - 34 134
35 - 44 139
45 - 54 252
55 - 64 281
65 ปีขึ้นไป 476

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jun ปี 2560กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart
0