ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2564 ณ e-surveillance วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 400
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 195
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 123
03 อาหารเป็นพิษ 42
15 ไข้หวัดใหญ่ 10
17 สุกใส 9
71 HFM disease 7
38 หนองใน 4
72 Melioidosis 3
44 สครับไทฟัส 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 139
361004 บ้านแก้ง 108
361010 ธาตุทอง 83
361003 หนองคอนไทย 80
361002 กวางโจน 78
361007 โคกสะอาด 77
361008 หนองตูม 69
361009 โอโล 52
361005 กุดยม 44
361006 บ้านเพชร 35
361011 บ้านดอน 30

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 173
5 - 9 69
10 - 14 30
15 - 24 61
25 - 34 40
35 - 44 50
45 - 54 75
55 - 64 94
65 ปีขึ้นไป 207

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Apr ปี 2564กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน