ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ e-surveillance วันอาทิตย์ ที่ 09 สิงหาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,053
02 อุจจาระร่วง 822
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 297
03 อาหารเป็นพิษ 163
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 147
15 ไข้หวัดใหญ่ 81
26 ไข้เลือดออก (DHF) 68
17 สุกใส 18
44 สครับไทฟัส 3
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 569
361004 บ้านแก้ง 365
361008 หนองตูม 329
361003 หนองคอนไทย 250
361010 ธาตุทอง 233
361007 โคกสะอาด 225
361002 กวางโจน 223
361009 โอโล 163
361006 บ้านเพชร 132
361005 กุดยม 93
361011 บ้านดอน 73

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 398
5 - 9 361
10 - 14 334
15 - 24 283
25 - 34 138
35 - 44 137
45 - 54 197
55 - 64 264
65 ปีขึ้นไป 549

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Aug ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart