ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,090
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 730
15 ไข้หวัดใหญ่ 259
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 253
03 อาหารเป็นพิษ 219
71 HFM disease 103
17 สุกใส 33
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 30
26 ไข้เลือดออก (DHF) 8
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 6

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 549
361004 บ้านแก้ง 376
361008 หนองตูม 288
361002 กวางโจน 249
361010 ธาตุทอง 241
361003 หนองคอนไทย 230
361007 โคกสะอาด 220
361009 โอโล 153
361006 บ้านเพชร 128
361005 กุดยม 107
361011 บ้านดอน 69

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 950
5 - 9 354
10 - 14 181
15 - 24 181
25 - 34 118
35 - 44 123
45 - 54 190
55 - 64 233
65 ปีขึ้นไป 407

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Aug ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart