ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ e-surveillance วันจันทร์ ที่ 01 มิถุนายน 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 582
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 551
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 251
03 อาหารเป็นพิษ 135
15 ไข้หวัดใหญ่ 81
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 54
26 ไข้เลือดออก (DHF) 24
17 สุกใส 17
38 หนองใน 2
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 365
361008 หนองตูม 211
361004 บ้านแก้ง 211
361003 หนองคอนไทย 175
361002 กวางโจน 154
361010 ธาตุทอง 150
361007 โคกสะอาด 148
361009 โอโล 103
361006 บ้านเพชร 79
361005 กุดยม 56
361011 บ้านดอน 50

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 277
5 - 9 231
10 - 14 166
15 - 24 145
25 - 34 92
35 - 44 90
45 - 54 132
55 - 64 182
65 ปีขึ้นไป 387

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jun ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart