ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันพฤหัส ที่ 21 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 936
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 570
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 211
15 ไข้หวัดใหญ่ 197
03 อาหารเป็นพิษ 178
17 สุกใส 32
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 24
71 HFM disease 13
26 ไข้เลือดออก (DHF) 5
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 4

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 441
361004 บ้านแก้ง 292
361008 หนองตูม 224
361002 กวางโจน 195
361010 ธาตุทอง 188
361003 หนองคอนไทย 176
361007 โคกสะอาด 172
361009 โอโล 120
361006 บ้านเพชร 101
361005 กุดยม 86
361011 บ้านดอน 55

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 722
5 - 9 286
10 - 14 143
15 - 24 152
25 - 34 94
35 - 44 94
45 - 54 155
55 - 64 193
65 ปีขึ้นไป 334

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jun ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart