ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันพฤหัส ที่ 18 มกราคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 135
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 64
03 อาหารเป็นพิษ 33
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 20
15 ไข้หวัดใหญ่ 18
71 HFM disease 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 60
361008 หนองตูม 31
361004 บ้านแก้ง 31
361002 กวางโจน 19
361003 หนองคอนไทย 18
361007 โคกสะอาด 17
361009 โอโล 16
361010 ธาตุทอง 14
361011 บ้านดอน 13
361005 กุดยม 13
361006 บ้านเพชร 8

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 85
5 - 9 38
10 - 14 17
15 - 24 29
25 - 34 13
35 - 44 12
45 - 54 19
55 - 64 22
65 ปีขึ้นไป 36

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart