ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ e-surveillance วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 440
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 278
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 208
03 อาหารเป็นพิษ 109
15 ไข้หวัดใหญ่ 81
17 สุกใส 14
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 11
26 ไข้เลือดออก (DHF) 4
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 2
37 ซิฟิลิส ระบุระยะ 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 208
361004 บ้านแก้ง 153
361008 หนองตูม 149
361003 หนองคอนไทย 115
361002 กวางโจน 110
361007 โคกสะอาด 100
361010 ธาตุทอง 99
361009 โอโล 68
361006 บ้านเพชร 62
361005 กุดยม 46
361011 บ้านดอน 40

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 234
5 - 9 159
10 - 14 88
15 - 24 73
25 - 34 51
35 - 44 64
45 - 54 87
55 - 64 119
65 ปีขึ้นไป 275

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Mar ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart