ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2560 ณ e-surveillance วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,705
02 อุจจาระร่วง 1,376
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 635
15 ไข้หวัดใหญ่ 357
03 อาหารเป็นพิษ 204
71 HFM disease 172
17 สุกใส 55
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 45
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 26
81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ระบุ) 21

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 772
361004 บ้านแก้ง 544
361008 หนองตูม 396
361010 ธาตุทอง 378
361002 กวางโจน 378
361003 หนองคอนไทย 366
361009 โอโล 310
361007 โคกสะอาด 297
361005 กุดยม 221
361006 บ้านเพชร 180
361011 บ้านดอน 144

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 1,380
5 - 9 572
10 - 14 317
15 - 24 311
25 - 34 214
35 - 44 236
45 - 54 377
55 - 64 458
65 ปีขึ้นไป 778

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Sep ปี 2560กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart
0