ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ e-surveillance วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,111
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,095
15 ไข้หวัดใหญ่ 472
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 420
03 อาหารเป็นพิษ 359
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 131
17 สุกใส 16
71 HFM disease 15
65 กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP) (ยกเลิก) 11
26 ไข้เลือดออก (DHF) 5

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 691
361004 บ้านแก้ง 504
361002 กวางโจน 383
361010 ธาตุทอง 343
361008 หนองตูม 319
361003 หนองคอนไทย 296
361007 โคกสะอาด 274
361009 โอโล 240
361006 บ้านเพชร 235
361011 บ้านดอน 133
361005 กุดยม 133

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 779
5 - 9 564
10 - 14 359
15 - 24 291
25 - 34 193
35 - 44 198
45 - 54 267
55 - 64 372
65 ปีขึ้นไป 634

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Sep ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart