ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2560 ณ e-surveillance วันพฤหัส ที่ 17 สิงหาคม 2560

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,445
02 อุจจาระร่วง 1,197
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 531
15 ไข้หวัดใหญ่ 252
03 อาหารเป็นพิษ 182
71 HFM disease 124
17 สุกใส 49
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 40
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 26
81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ระบุ) 19

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 658
361004 บ้านแก้ง 475
361008 หนองตูม 334
361010 ธาตุทอง 321
361002 กวางโจน 318
361003 หนองคอนไทย 314
361009 โอโล 261
361007 โคกสะอาด 228
361005 กุดยม 185
361006 บ้านเพชร 144
361011 บ้านดอน 125

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 1,120
5 - 9 489
10 - 14 275
15 - 24 270
25 - 34 179
35 - 44 197
45 - 54 322
55 - 64 389
65 ปีขึ้นไป 666

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Aug ปี 2560กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart
0