ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,451
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,188
15 ไข้หวัดใหญ่ 533
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 379
03 อาหารเป็นพิษ 340
71 HFM disease 150
17 สุกใส 38
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 31
26 ไข้เลือดออก (DHF) 9
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 6

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 807
361004 บ้านแก้ง 549
361008 หนองตูม 420
361002 กวางโจน 383
361003 หนองคอนไทย 365
361010 ธาตุทอง 361
361007 โคกสะอาด 334
361009 โอโล 243
361006 บ้านเพชร 180
361005 กุดยม 150
361011 บ้านดอน 116

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 1,350
5 - 9 535
10 - 14 280
15 - 24 252
25 - 34 195
35 - 44 208
45 - 54 304
55 - 64 367
65 ปีขึ้นไป 641

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Dec ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart