ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2565 ณ e-surveillance วันพฤหัส ที่ 27 มกราคม 2565

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 9
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 3
361006 บ้านเพชร 2
361002 กวางโจน 2
361003 หนองคอนไทย 1
361005 กุดยม 1
361010 ธาตุทอง 1
361008 หนองตูม 1
361004 บ้านแก้ง 1

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
15 - 24 1
25 - 34 1
35 - 44 2
55 - 64 1
65 ปีขึ้นไป 7

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2565กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน