ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2560 ณ e-surveillance วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,927
02 อุจจาระร่วง 1,519
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 703
15 ไข้หวัดใหญ่ 494
03 อาหารเป็นพิษ 218
71 HFM disease 193
17 สุกใส 64
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 46
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 27
81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ (ระบุ) 22

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 866
361004 บ้านแก้ง 613
361008 หนองตูม 462
361010 ธาตุทอง 444
361002 กวางโจน 417
361003 หนองคอนไทย 417
361009 โอโล 352
361007 โคกสะอาด 341
361005 กุดยม 240
361006 บ้านเพชร 198
361011 บ้านดอน 160

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 1,602
5 - 9 643
10 - 14 348
15 - 24 336
25 - 34 247
35 - 44 265
45 - 54 430
55 - 64 527
65 ปีขึ้นไป 864

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2560กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart