ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ e-surveillance วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 140
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 91
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 76
15 ไข้หวัดใหญ่ 54
03 อาหารเป็นพิษ 37
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 7
17 สุกใส 6
26 ไข้เลือดออก (DHF) 3
37 ซิฟิลิส ระบุระยะ 1
38 หนองใน 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 86
361004 บ้านแก้ง 63
361008 หนองตูม 51
361003 หนองคอนไทย 43
361007 โคกสะอาด 36
361002 กวางโจน 31
361010 ธาตุทอง 30
361005 กุดยม 26
361009 โอโล 20
361006 บ้านเพชร 17
361011 บ้านดอน 13

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 98
5 - 9 54
10 - 14 43
15 - 24 24
25 - 34 18
35 - 44 18
45 - 54 27
55 - 64 48
65 ปีขึ้นไป 86

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jan ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart