ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,292
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,043
15 ไข้หวัดใหญ่ 487
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 328
03 อาหารเป็นพิษ 276
71 HFM disease 133
17 สุกใส 36
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 31
26 ไข้เลือดออก (DHF) 9
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 6

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 711
361004 บ้านแก้ง 495
361008 หนองตูม 365
361003 หนองคอนไทย 332
361002 กวางโจน 331
361010 ธาตุทอง 330
361007 โคกสะอาด 297
361009 โอโล 204
361006 บ้านเพชร 162
361005 กุดยม 139
361011 บ้านดอน 97

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 1,235
5 - 9 500
10 - 14 252
15 - 24 219
25 - 34 168
35 - 44 169
45 - 54 262
55 - 64 305
65 ปีขึ้นไป 537

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart