ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2563 ณ e-surveillance วันพฤหัส ที่ 29 ตุลาคม 2563

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,397
02 อุจจาระร่วง 1,166
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 395
03 อาหารเป็นพิษ 201
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 169
15 ไข้หวัดใหญ่ 84
26 ไข้เลือดออก (DHF) 72
17 สุกใส 31
71 HFM disease 20
37 ซิฟิลิส ระบุระยะ 5

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 752
361004 บ้านแก้ง 486
361008 หนองตูม 423
361003 หนองคอนไทย 319
361010 ธาตุทอง 315
361002 กวางโจน 309
361007 โคกสะอาด 295
361009 โอโล 233
361006 บ้านเพชร 188
361005 กุดยม 133
361011 บ้านดอน 102

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 573
5 - 9 449
10 - 14 386
15 - 24 361
25 - 34 192
35 - 44 179
45 - 54 265
55 - 64 386
65 ปีขึ้นไป 774

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Oct ปี 2563กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน