ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ e-surveillance วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 407
15 ไข้หวัดใหญ่ 347
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 334
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 158
03 อาหารเป็นพิษ 136
17 สุกใส 11
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 6
71 HFM disease 5
65 กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP) (ยกเลิก) 4
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 282
361004 บ้านแก้ง 167
361002 กวางโจน 142
361010 ธาตุทอง 133
361003 หนองคอนไทย 112
361008 หนองตูม 111
361009 โอโล 90
361006 บ้านเพชร 89
361007 โคกสะอาด 89
361005 กุดยม 65
361011 บ้านดอน 57

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 334
5 - 9 256
10 - 14 140
15 - 24 95
25 - 34 75
35 - 44 79
45 - 54 98
55 - 64 140
65 ปีขึ้นไป 199

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Mar ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart