ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ e-surveillance วันจันทร์ ที่ 09 ธันวาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,448
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,380
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 556
15 ไข้หวัดใหญ่ 495
03 อาหารเป็นพิษ 431
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 165
17 สุกใส 18
71 HFM disease 16
65 กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP) (ยกเลิก) 11
26 ไข้เลือดออก (DHF) 9

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 861
361004 บ้านแก้ง 633
361002 กวางโจน 466
361010 ธาตุทอง 435
361008 หนองตูม 415
361003 หนองคอนไทย 385
361007 โคกสะอาด 346
361009 โอโล 302
361006 บ้านเพชร 275
361005 กุดยม 173
361011 บ้านดอน 157

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 992
5 - 9 651
10 - 14 426
15 - 24 362
25 - 34 228
35 - 44 250
45 - 54 341
55 - 64 475
65 ปีขึ้นไป 829

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Dec ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart