ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ e-surveillance วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 940
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 876
15 ไข้หวัดใหญ่ 461
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 364
03 อาหารเป็นพิษ 303
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 109
17 สุกใส 14
65 กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP) (ยกเลิก) 11
71 HFM disease 10
26 ไข้เลือดออก (DHF) 4

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 574
361004 บ้านแก้ง 415
361002 กวางโจน 331
361010 ธาตุทอง 295
361008 หนองตูม 262
361003 หนองคอนไทย 251
361007 โคกสะอาด 228
361009 โอโล 209
361006 บ้านเพชร 204
361011 บ้านดอน 121
361005 กุดยม 117

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 664
5 - 9 484
10 - 14 308
15 - 24 241
25 - 34 164
35 - 44 174
45 - 54 236
55 - 64 309
65 ปีขึ้นไป 532

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Jul ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart