ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ e-surveillance วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 634
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 467
15 ไข้หวัดใหญ่ 404
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 267
03 อาหารเป็นพิษ 208
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 31
17 สุกใส 12
71 HFM disease 7
65 กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP) (ยกเลิก) 4
37 ซิฟิลิส ระบุระยะ 3

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 377
361004 บ้านแก้ง 276
361002 กวางโจน 213
361010 ธาตุทอง 205
361008 หนองตูม 169
361003 หนองคอนไทย 156
361009 โอโล 135
361006 บ้านเพชร 128
361007 โคกสะอาด 124
361011 บ้านดอน 88
361005 กุดยม 85

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 461
5 - 9 330
10 - 14 171
15 - 24 135
25 - 34 117
35 - 44 112
45 - 54 154
55 - 64 210
65 ปีขึ้นไป 358

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน May ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart