ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 639
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 271
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 126
15 ไข้หวัดใหญ่ 123
03 อาหารเป็นพิษ 121
17 สุกใส 12
71 HFM disease 4
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 2
79 เริม (ยกเลิก) 1

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 261
361004 บ้านแก้ง 159
361008 หนองตูม 146
361002 กวางโจน 118
361003 หนองคอนไทย 104
361007 โคกสะอาด 94
361010 ธาตุทอง 93
361009 โอโล 73
361005 กุดยม 58
361006 บ้านเพชร 51
361011 บ้านดอน 39

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 463
5 - 9 187
10 - 14 87
15 - 24 89
25 - 34 55
35 - 44 50
45 - 54 89
55 - 64 103
65 ปีขึ้นไป 176

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Mar ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart