ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2561 ณ e-surveillance วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 1,463
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1,192
15 ไข้หวัดใหญ่ 538
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 388
03 อาหารเป็นพิษ 342
71 HFM disease 150
17 สุกใส 38
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 31
26 ไข้เลือดออก (DHF) 9
14 โรคตาแดง (Hemorrhagic conjunctivitis) 6

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 812
361004 บ้านแก้ง 553
361008 หนองตูม 421
361002 กวางโจน 385
361003 หนองคอนไทย 368
361010 ธาตุทอง 362
361007 โคกสะอาด 337
361009 โอโล 246
361006 บ้านเพชร 181
361005 กุดยม 153
361011 บ้านดอน 118

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
0 - 4 1,362
5 - 9 538
10 - 14 280
15 - 24 256
25 - 34 196
35 - 44 209
45 - 54 307
55 - 64 371
65 ปีขึ้นไป 645

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Dec ปี 2561กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart