ข้อมูลเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ การรายงาน 506 ข้อมูลปี 2562 ณ e-surveillance วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 10 อันดับ

โรค จำนวน
02 อุจจาระร่วง 239
18 ไข้ หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 197
15 ไข้หวัดใหญ่ 96
31 โรคปอดปวม (Pneummia) 85
03 อาหารเป็นพิษ 76
17 สุกใส 7
71 HFM disease 4
65 กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP) (ยกเลิก) 4
66 ไข้เด็งกี่ (dengue fever) 3
80 หูด อวัยวะเพศ และทวารหนัก 2

จำนวนผู้ป่วยแยกรายตำบล

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 149
361004 บ้านแก้ง 88
361010 ธาตุทอง 74
361002 กวางโจน 68
361003 หนองคอนไทย 62
361008 หนองตูม 61
361009 โอโล 51
361007 โคกสะอาด 40
361006 บ้านเพชร 38
361011 บ้านดอน 36
361005 กุดยม 30

จำนวนผู้ป่วยแยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
0 - 4 148
5 - 9 98
10 - 14 84
15 - 24 52
25 - 34 43
35 - 44 38
45 - 54 68
55 - 64 69
65 ปีขึ้นไป 117

กราฟเส้นแสดงจำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบผู้ป่วยนอกทั้งหมด ประจำเดือน Feb ปี 2562กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart