ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวซภัณฑ์ยา Neutral Premixed of 30% Soluble Insulin 70% Isophane Insulin 100 IU/ ml. x 3 ml. Injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงกา

Read more

ประกวดราคาซื้อโตรงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone propionate + Salmeterol xinafoate (๒๕o mcg + ๒๕ mcg)/ dose, ๑๒o doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโตรงกา

Read more

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone propionate + Salmeterol xinafoate (๒๕o mcg + ๕o mcg)/ dose, ๖o doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงกา

Read more

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for injection 100 IU/ ml. in 10 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงกา

Read more