ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีควา

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิเรื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more