ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจวัดระดับไขมันและเอนไซม์การทำงานของตับในเลือด จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารเคมีของการเกิดโรคหัวใจและระดับค่าก๊าซในเลือด

ตามประกาศ จังหวัดชัย

Read more
0