แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานการจัดการ)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 6 มกราคม 2560 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตามเอกสารแนบท้าย   Down load เอกสาร

0