ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน บัดนี้ ได้มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,406,400.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าลงทะเบียน และใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   รายละเอียดตามไฟล์แนบ —>  จ้าเหมาบริการทำความสะอาด

Spread the love