ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Seretide 25050 accuhaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ Seretide 25050 accuhaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1. 6.seretide 25050 accuhaler_201712130952

2. 6.DETAIL seretide 250