ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ actilyse 50 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ actilyse 50 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1. 1.DETAIL alteplase

2. 1.actilyse 50mg_201712131002

Spread the love