ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ insulin mixtard,penfill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ insulin mixtard,penfill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๒๑๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ

—–>>    insulin mixtard_201712191025

คุณลักษณะของยา

—–>>    Mixtard (ฉบับจริง) – Copy

Spread the love