ประกาศจังหวัดขัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ combigan ed ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ combigan ed ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ

—–>>    combigan ed_201712191027

คุณลักษณะของยา

—–>>   brimonidine0.2 (ฉบับจริง) – Copy

Spread the love