ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ actilyse ๕๐ mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ actilyse ๕๐ mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕,๙๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ

—–>>    actilyse 50mg_201712191029

คุณลักษณะของยา

—–>>   รายละเอียดalteplase(ฉบับจริง) – Copy

Spread the love