ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

1 . เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์   จำนวน  1  เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. เอกสารประกวดราคา
  2. ประกาศประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
Spread the love