โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561 จำนวน 13 ทุน

 

Print

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561 จำนวน 13 ทุน ดังนี้
1.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 1 ทุน
2.ศัลยศาสตร์ 1 ทุน
3.รังสีวิทยา 1 ทุน
4.วิสัญญีวิทยา 1 ทุน
5.เวชศาสตร์ครอบครัว 6 ทุน
6.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2 ทุน
7.เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา 1 ทุน

สนใจติดต่อ สอบถาม นพ.สุภาพ สำราญวงษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ) 081-062-0875

นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล 081-393-2471

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว

0