ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,760,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  1. ประกาศ
  2. เอกสารประกวดราคา14
  3. ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณ
  4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก

Spread the love