ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  1. เอกสารประกวดราคา
  2. ประกาศประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขวดเพาะเชื้อ
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Spread the love