ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย infusion pump (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย infusion pump จำนวน 22 เครื่อง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >> เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย.pdf

0