ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ sevoflurane 100ml/100ml inhalation vapour, liquid, 250ml bottle (51.99.99.99-524728) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการ sevoflurane 100ml/100ml inhalation vapour, liquid, 250ml bottle (51.99.99.99-524728) จำนวน 110 ขวด  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

0