ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่  จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

download เอกสาร

0