ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อ Insulin vial 10 ml. (สูตร Mixtard 7030) isophane insulin Human 70% + Soluble insulin 30% Suspension for Injection 100IU./ml. in 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Insulin vial 10 ml. (สูตร Mixtard 7030) isophane insulin Human 70% + Soluble insulin 30% Suspension for Injection 100IU./ml. in 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 จังหวัดชัยภูมิ (โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ) จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ —> ยกเลิกประกวดราคา

0