ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่อง ประกวดราคาซื้อ Insulin vial 10 ml. (สูตร Mixtard 7030) isophane insulin Human 70% + Soluble insulin 30% Suspension for Injection 100IU./ml. in 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิเรื่อง ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์   ตามรายการ ดังนี้ Insulin vial 10 ml. (สูตร Mixtard 7030) isophane insulin Human 70% + Soluble insulin 30% Suspension for Injection 100IU./ml. in 10  จำนวน 12,700 ไวเอิล (10 มิลลิลิตร)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ —> ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0