ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดังนี้

  1. ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกี่             จำนวน     60      ชุด
  2. ชุดตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี                จำนวน    90       ชุด
  3. ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด         จำนวน     2,300 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ —> ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

0