สำรวจครุภัณฑ์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561

สำรวจครุภัณฑ์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561
ลำดับ ชื่อเอกสาร โหลดไฟล์
1 รายการครุภัณฑ์สำรวจปี 60
2 บันทึกข้อความ เลขที่ 5791 ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561
3 บันทึกข้อความ เลขที่ 5792 ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (ตรวจสอบการรับ-จ่าย)
4 บันทึกข้อความ เลขที่ 5795 ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2561