ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  —>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด