ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium hyaluronate ๐.๑๘% Eye Drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium hyaluronate ๐.๑๘% Eye Drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ — >> ป 5 Sodium hyaluronate ๐.๑๘% Eye Drop