ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา Enalapril maleate 5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107042840
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Enalapril maleate 5 mg tablet
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 594,000- (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ Drug.

 

Spread the love