ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Glargine 100 IU/ml. injection 3 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107073900
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin Glargine 100 IU/ml. injection 3 ml.
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  เบอร์ลิน  ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้  จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 640,000- (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ7

 

Spread the love