รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตุลาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 763,917.24  (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  2561
หนังสือขอเผยแพร่ ประกาศ สขร.1 เทคนิคการแพทย์ ตุลาคม 61
แบบรายงาน รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการแพทย์ ตุลาคม 2561

Spread the love