ประกาศ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เอกสารแนบ —>>  ประกาศ เกณฑ์จริยธรรม – 2561