รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม  2561
หน่วยงาน กลุ่มงานทันตกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,151.95 (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
หนังสือขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 ทันตกรรม ตุลาคม 2561
แบบรายงาน สขร.1 ทันตกรรม ตุลาคม 2561

Spread the love