รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2561
หน่วยงาน กลุ่มงานทันตกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,728.39  (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์)
เผยแพร่ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
หนังสือขอเผยแพร่ ขออนุมัติเผยแพร่ สขร.1 ทันตกรรม พฤศจิกายน 2561
แบบรายงาน สขร.1 ทันตกรรม พฤศจิกายน 2561