ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัด โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราว หรือลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๑ อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ตามเอกสารแนบ

Spread the love