ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

ประกาศโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ)

ตามประกาศ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งพนักงาน

ประจำห้องทดลอง โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เฉพาะกิจ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศ

Spread the love