รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน / วัสดุงานบ้านงานครัวกลุ่มงานพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>>> Dec 64 Memo

ตารางแสดงรายละเอียด

>>  Dec 64 Table

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศในหน่วยงาน

>>> Dec 64 Form

Spread the love