ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560”

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่

>>  MEMO Inspect personnel in the procurement 2564

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศในหน่วยงาน

>>>  FORM Inspect personnel in the procurement 2564

ประกาศ

>>>   Announce Inspect personnel in the procurement 2564

 

Spread the love