ผลของแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ก.ค. – ส.ค. )

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ก.ค. – ส.ค. )

>>>  MEMO result

ตารางแสดงรายละเอียด

  1. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)  Table 1
  2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินการ)  Table 2

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศในหน่วยงาน

>>>  FORM result

Spread the love