ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิเรื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ยูนิตทำฟันสำหรับทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิเรื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1.ประกาศจังหวัดชัยภูมิ-เรื่อง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3.รายละเอียดคุณลักษณะ

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

Spread the love