ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อพร้อมรื้อถอน

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเตาเผาขยะติเชื้อ จำนวน 1 แห่ง ของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ —>ขายทอดตลาดเตาเผาขยะติดเชื้อพร้อมรื้อถอน