www.phukieo.net

225

3

IMG 3975 - Copy

IMG 3533 - Copy

แบบฟอร์มและเอกสาร

1. แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน พตส  16. แบบรายงานการอบรม  31. แบบบันทึกอุบัติจากของมีคม 
2. ใบลา รพ.ภูเขียว  17. แบบขอรับเงินกบข  32.

 แบบ รง.การติดเชื้อ/ป่วย โรคติดต่อของ จนท.

3. แบบใบลาติดตามคู่สมรส  18. แบบขอทำบัตร  33.  แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อหลัง D/C
4. แบบใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร  19. แบบเบิกค่ารักษา  34.  
5. แบบใบลาไปต่างประเทศ  20. แบบขอโอน  35.  
6. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน  21. แบบย้ายในจังหวัด  36.  
7. แบบใบลาอุปสมบท  22. แบบย้ายต่างจังหวัด  37.  
8. ขออนุญาตไปราชการ  23. แบบขอลาออกจาราชการ  38.  
9. ขออนุญาตใช้รถยนต์  24. ใบยืมครุภัณฑ์  39.  
10. สัญญายืมเงิน  25. แบบขอใช้ห้องประชุม รพ.ภูเขียว  40.  
11. เบิกเบี้ยเลี้ยงไปราชการ  26. ใบรายงานอุบัติการณ์ รพ.ภูเขียว  41.  
12. ใบสำคัญรับเงิน  27. แบบขอแลกเปลี่ยนเวร รพ.ภูเขียว  42.  
13. ใบรับรองเงินเดือน  28. แบบฟอร์ม KPI Template รพ.ภูเขียว    43.  
14. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  29. แบบฟอร์มแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ    44.  
15. ประเมินการฝึกอบรม  30. เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อ  45.  
           

 

 

 

 

 

You are here: หนังสือเวียน แบบฟอร์มและเอกสาร