www.phukieo.net

222

3

songkarn 57

emergencyplan

[4149] สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานสาธารณสุข

  • PDF

Circular สถาบันพฒนศาสตร์ จัดฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานสาธารณสุข วัน เวลา และสถานที่ตามรายละเอียดแนบท้าย

Download เอกสาร

ข่าวกระทรวงสาธาณสุข

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 11 March 2014, 07.17 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ  ดังนี้ (1)...
Written on 24 January 2014, 09.55 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ  ดังนี้ (1) เครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ   จำนวน 1 เครื่อง กำหนด...
Written on 12 December 2013, 08.11 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน  1 รายการ  ดังนี้ (1) เครื่องจี้ตัดด้วยแรงดันน้ำสำหรับแผลไฟไหม้หรือแผลขนาดใหญ่  ...
Written on 04 December 2013, 04.51 by jaruwan
ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลให้เช่าร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ใต้อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน 5 ชั้น  พื้นที่...
Written on 14 October 2013, 09.16 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงพยาบาลภูเขียว จำนวน 3 รายการ  ดังนี้(1) อาคารผู้ป่วยใน (สูติ-เด็ก) (2)...