www.phukieo.net

222

3

 ปก

ถวายพระพรวนแมlogo

[6458] การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6: เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service Plan 2014

  • PDF

Circular สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6: เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service Plan 2014 ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 57  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download เอกสาร

ข่าวกระทรวงสาธาณสุข

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 22 August 2014, 07.02 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน  5 รายการ  ดังนี้ (1) Glucose - Hexokinase   จำนวน 17 ชุด (2) Blood urra...
Written on 24 July 2014, 04.57 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดย รพ.สต.หนองบัวพรม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาแยก ชาย-หญิง กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันราชการระหว่างวันที่ 21 - 31 ก.ค....
Written on 24 July 2014, 04.55 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดย รพ.สต.มูลกระบือ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาแยก ชาย-หญิง กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันราชการระหว่างวันที่ 18 - 28 ก.ค....
Written on 24 July 2014, 04.53 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดย รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาแยก ชาย-หญิง กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันราชการระหว่างวันที่ 18 - 28...
Written on 24 July 2014, 04.46 by jaruwan
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดย รพ.สต.กุดยม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาแยก ชาย-หญิง กำหนด ยื่นซองสอบราคาในวันราชการระหว่างวันที่ 18 - 28 ก.ค. 57 ...