Dashboard : ข้อมูลปี 2564 ณ i-DOC วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม 2564

จำนวนหนังสือภายใน 7,729 รายการ
จำนวนหนังสือภายนอก 2,544 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ หนังสือส่ง ข้อมูลปี 2564 ณ i-DOC วันพฤหัส ที่ 21 ตุลาคม 2564

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายใน แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายนอก แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart