Dashboard : ข้อมูลปี 2563 ณ i-DOC วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหนังสือภายใน 2,157 รายการ
จำนวนหนังสือภายนอก 652 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ หนังสือส่ง ข้อมูลปี 2563 ณ i-DOC วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายใน แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายนอก แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart