Dashboard : ข้อมูลปี 2562 ณ i-DOC วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562

จำนวนหนังสือภายใน 4,463 รายการ
จำนวนหนังสือภายนอก 2,154 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ หนังสือส่ง ข้อมูลปี 2562 ณ i-DOC วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายใน แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายนอก แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart