Dashboard : ข้อมูลปี 2561 ณ i-DOC วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561

จำนวนหนังสือภายใน 4,189 รายการ
จำนวนหนังสือภายนอก 1,948 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ หนังสือส่ง ข้อมูลปี 2561 ณ i-DOC วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายใน แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนหนังสือภายนอก แยกตามเดือนที่ส่ง

 Google Chart