Dashboard : ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562

2,902 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว

4,805 ราย

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว

4,207 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง

11,965 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน 110 156 171 439
04038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวพักเกวียน 131 201 196 529
04039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพรม 135 245 238 619
04040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ 122 270 196 589
04041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง 130 291 253 676
04042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 275 365 379 1,023
04043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยม 89 231 195 517
04044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร 248 383 215 846
04045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูดิน 123 234 212 570
04046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 95 119 159 373
04047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงสว่าง 108 199 187 496
04048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา 170 286 236 697
04049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโอโล 228 348 311 888
04050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ 303 375 345 1,024
04051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน 117 137 117 371
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 541 1022 821 2,433
รวม 2,902 4,805 4,207 11,965

DM แยกเพศ

ชาย
หญิง

HT แยกเพศ

ชาย
หญิง

DM แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
น้อยกว่า 15 ปี 4
15 - 29 34
30 - 44 316
45 - 59 2,382
60 - 79 3,947
80 ปีขึ้นไป 512

HT แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
1
15 - 29 25
30 - 44 279
45 - 59 2,566
60 - 79 5,263
80 ปีขึ้นไป 1,020

กราฟ DM HT แยกตามหน่วยบริการ